“Doordat ze langer doorwerken, worden steeds meer ouderen langdurig ziek”

Die krantenkop is zwaar aangezet, maar er is reden voor zorg.

De stijgende pensioenleeftijd blíjft in debat. Het kabinet vindt versoepeling financieel onhoudbaar. Bonden en werkgevers lijken nu samen op te trekken voor minder snelle stijging. Beide partijen beroepen zich op zorgwekkende berichten, zoals die krantenkop. Leidt verhogen van de pensioenleeftijd tot overvolle wachtkamers bij (bedrijfs)artsen? Moeten werkgevers rekenen op hogere (premie)kosten vanwege ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Verwarrende cijfers

Een jaar geleden was er volop debat: de indruk was dat met stijgen van de pensioenleeftijd de instroom zou oplopen in de regeling arbeidsongeschiktheid, de WIA. De toename van 2015 op 2016 met 12% leek daarop te wijzen. Het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV) ontkende die cijfers toen niet. Ze benadrukte echter dat de stijging sterker van doen had met instroom vanuit ziekte van flex-werknemers en werkloosheid. Zeg maar naijlen van de crisis.

Als een ‘vaste’ werknemer 42 weken ziek is, moet de werkgever dat melden aan UWV. Dat signaleerde onlangs van 2013 op 2016 een stijging van deze langdurig zieken met een derde. Aanleiding voor genoemde krantekop.

Anderzijds meldde UWV over 2017 een bescheiden toename van de WIA-instroom: 4%, en de stijging wordt elk kwartaal kleiner. Dat haalde de kranten niet.

Maar UWV noemt ook: “door het langer doorwerken en de verhoging van de pensioenleeftijd neemt de instroom van ouderen toe”. Het aantal 60-plussers onder nieuwe WIA-gevallen steeg met 14%! Tegelijk benadrukt UWV wederom dat de WIA-toename een nawee van de recessie bevat.

Halvering zorg wat betreft arbeidsongeschiktheid

Even zoeken naar cijfers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien: van 2016 op 2017 is er een toename van 60- tot en met 65-jarige werknemers met 7%. Dat kan de helft verklaren van die 14% stijging. UWV en wetenschappers zullen later nog wel met meer cijfers en precisie komen. Vooralsnog is het beeld: oudere werknemers hebben een hoog WIA-risico, maar dat kan niet als dramátisch hoog gezien worden. Eigenlijk doen ze het nog niet zo slecht, die oudere werknemers: tegen de vooroordelen in doorwerken.

Hele zorg over langdurige ziekte

Het UWV-nieuws over meer langdurig zieken, riep ook discussie op. Het aantal 42-weeks meldingen fluctueert fors; over andere periodes gemeten is er minder stijging. Vooralsnog lijkt er een stabiel cijfer over de afgelopen jaren: steeds zo’n drie kwart van de 42e week gemelden vraagt géén WIA aan.

UWV bracht nu een novum door voor het eerst de meldingen nader te analyseren. Dan blijkt de stijging het sterkst onder 60-plussers. En er blijkt een knelpunt in grote arbeidsorganisaties; het tabelletje bevat de kern.

In grote arbeidsorganisaties is er extra reden voor zorg wat betreft langdurige ziekte. ‘Kleine’ werkgevers blijken hun lang verzuim min of meer stabiel te kunnen houden. ‘Grote’ werkgevers lopen op hen achter in managen van dat verzuim. Die achterstand is meer dan verdubbeld!

Besparingen mogelijk

De beginvraag was: moeten werkgevers rekenen op hogere kosten? Het antwoord is: ‘grote’ werkgevers hebben die kosten al, en fors ook vergeleken met het kleinbedrijf. Er lijkt financiële besparing mogelijk en vooral minder misère voor betrokken werknemers. Bij complex verzuim is een gedegen advies op z’n plaats, inclusief een arbeidsdeskundige kijk.

Die overvolle wachtkamers bij (bedrijfs)artsen? Die beroepsbeoefenaren hebben in het algemeen goed management van hun spreekuren. Vooral de artsen in het netwerk van Icara. Dat staat immers voor snel, onafhankelijk en verhelderend advies bij complex verzuim.

Externe links:

Trouw 9 mei over langdurige zieke oudere werknemers

UWV-kennisverslag langdurig zieken

UWV, kennisartikel ontwikkeling volume

De nascholing ‘Slaapstoornis’ geeft meer inzicht in diverse slaapstoornissen zoals chronische insomnia, ademhaling-gerelateerde aandoeningen zoals OSAS, het obstructieve slaapapneu syndroom en (minder vaak voorkomend) een circadiaanse ritmiek stoornis, zoals narcolepsie, een bewegingsstoornis gerelateerd aan de slaap of een parasomnie.

Interesse in deze nascholingsmiddag? Dan horen wij dat graag en sturen wij u een bericht zodra de datum bekend is. U kunt contact met ons opnemen via 024 3333 007 of aanmeldingen@icara.nl.

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden
deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

Wil je meer weten over het toepassen van tijdcontingente re- integratie in de praktijk? Meld je dan aan voor onze workshop meld je dan aan voor onze workshop met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden via 024 3333 007 of aanmeldingen@icara.nl

Op donderdag 11 januari organiseert ICARA in samenwerking met orthopedisch chirurgen dr. H. Graat en dr. W. Metsaars een nascholing Orthopedie.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze nascholingsmiddag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarvoor 3 accreditatiepunten zijn toegekend.

Programma

  • Voet en enkelaandoeningen en behandelmogelijkheden
  • Lage rugklachten en chirurgische interventies
  • Pijnmanagementprogramma’s

Wilt u deelnemen aan deze nascholingsmiddag? Dan ontvangen we uw aanmelding graag via aanmeldingen@icara.nl

 

Op 14 november vindt het NVvA en AKC najaarscongres plaats bij Philharmonie in Haarlem. Het onderwerp van dit congres is: Maakbaarheid van langer doorwerken.

Als we langer doorwerken moet het werk veranderen. Hoe gaan we dat doen? Wat zijn de gevolgen voor werkende en werkgever? Tijdens drie plenaire blokken wordt vanuit het perspectief van drie leeftijdscategorieën de uitdaging van langer doorwerken belicht. Medewerkers van ICARA zijn ook aanwezig en informeren u graag wat de verschillende diensten voor u kunnen betekenen.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is ICARA weer present bij het NVAB-jaarcongres. Gedurende twee dagen zullen diverse sessies, workshops en sprekers de revue passeren.
Het congres staat dit jaar in het teken van ‘De bedrijfsarts, kompas naar de toekomst!’ Dit thema komt op verschillende manieren aan bod. Heeft u interesse in onze dienstverlening maar bent u niet in de gelegenheid ons tijdens de BG dagen te ontmoeten, neem dan contact op. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

  • minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion.

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

De klachten staan vaak niet in relatie tot de medische aandoening of de klachten zijn onvoldoende medisch geobjectiveerd. In de meeste gevallen staat het verzuim niet in relatie tot de ernst van de aandoening. Pijngestuurde re-integratie leidt in deze gevallen dan ook niet tot een duurzaam resultaat. Tijdcontingente re-integratie daarentegen activeert en draagt bij tot vermindering van klachten. Re-integratie is dan een voorwaarde voor herstel en niet andersom.

Predisponerende en onderhoudende factoren

Er kunnen duidelijke factoren aangewezen worden waardoor iemand gevoeliger is voor het krijgen en voortduren van gezondheidsklachten. Dit kunnen bepaalde persoonskenmerken zijn (bijvoorbeeld neuroticisme, perfectionisme, vermijdend) maar ook lichamelijke inactiviteit, slechtere conditie en de verwachtingen die iemand heeft ten aanzien van de duur van de klachten. Vanuit deze klachten ontstaat een bepaald ziektegedrag.

Dit gedrag gebruiken mensen om te “bewijzen” dat zij daadwerkelijk een aandoening hebben. De betekenis die een werknemer geeft aan de symptomen is van grote invloed op het ziektegedrag. Een veelvoorkomend verschijnsel is de angst voor (weefsel) schade. Hierdoor gaat men rustiger aan doen waardoor de klachten juist verder toenemen. Door begeleiding in de curatieve sector wordt dit “rust” gedrag vaak bevestigd en worden de klachten veelal gesomatiseerd.

Maar ook minder voor de hand liggende factoren zoals een lopende letselschadezaak of problemen met de leidinggevende of collega’s hebben effect op de symptomen en het ziektegedrag. Re-integratie kan beter gestuurd worden indien men invloed kan uitoefenen op de onderhoudende factoren van dit gedrag. Analyse van de onderhoudende factoren is dus van essentieel belang. Daarnaast is het van belang dat een werknemer goede uitleg krijgt over de aard van de aandoening en het belang van fysieke activiteit om te te komen tot herstel. Het belang van diagnostiek en inventarisatie van de invloed van onderhoudende factoren zoals psychosociale problematiek is duidelijk!

Wil je meer weten over het toepassen van tijdcontingente re-integratie in de praktijk? Meld je dan aan voor onze workshop met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden.

Wij bieden werkgevers duidelijkheid in wat een werknemer nog wel en niet kan. Kostenreductie, omdat lang wachten op een verwijzing of aanvullend onderzoek niet meer nodig is. Minder kans op een sanctie omdat duidelijk wordt welke stappen gezet moeten worden.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen, leest u hier

Duidelijkheid over ziekte, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid