ICARA-banner02400pxv01a
ICARA-banner03400pxv01a
ICARA-banner04400pxv01a
ICARA-banner05400pxv01a
ICARA-banner06400pxv01a
ICARA-banner07400pxv01a

U bent door uw verwijzer aangemeld voor het laten uitvoeren van een medische expertise of second opinion. We hebben voor u in een handige cliëntenfolder de belangrijkste zaken samengevat, deze sturen wij u graag toe.

Wat kunt u verwachten:
 • Telefonisch welkom: toelichting procedure en controle gegevens
 • Toewijzing van uw eigen procesbegeleider (casemanager)
 • Telefonische intake
 • Consult bij een medisch specialist
 • Eventueel consult bij een verzekeringsarts
 • Definitief belastbaarheids- en re-integratieadvies
 • Online enquete

Belangrijk om te onthouden:
U dient ons te machtigen voor het mogen opvragen, inzien en doorsturen van uw medische gegevens conform de wet op de privacy. U krijgt hiervoor een machtiging toegestuurd. Deze kunt u printen, ondertekenen en (bij voorkeur) digitaal retourneren. Dit kunt u het beste direct na de telefonische intake doen.

Indien nodig, vragen wij de bestaande relevante diagnostiek (bijvoorbeeld MRI/röntgen) op bij uw huisarts of andere medische specialisten.

U ontvangt de definitieve rapportage per post.

Heeft u nog een aanvullende vraag? Kijk dan eerst bij de FAQ. We hebben overzichtelijk de meest voorkomende vragen al van een antwoord voorzien.

Aan de hand van het door cliënten ingevulde tevredenheidsonderzoek blijkt de positieve waardering voor de aandacht, snelheid en het resultaat van een medische expertise van ICARA.

Antwoorden op vragen van cliënten


Nee, ICARA geeft concreet advies en daarmee richting aan de oplossing. De adviezen zijn dermate concreet dat behandelaren het vervolgtraject direct kunnen oppakken. Op deze wijze zijn we in staat om onafhankelijk advies te geven. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.

Indien er nog geen structurele beperkingen vastgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er nog behandelingen lopen, kan er toch een tijdelijk belastbaarheidsadvies gegeven worden waar de verwijzer verder mee kan. Het kan ook zijn dat een behandeling de belastbaarheid wel verbetert maar dat er in het werk belastende aspecten zijn die vermeden moeten worden om uitval in de toekomst te voorkomen. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.

ICARA stuurt de rekeningen naar de werkgever, niet de werknemer. U heeft dus als werknemer geen kosten, tenzij u daarover met uw werkgever andere afspraken maakt.

Met de vastgestelde belastbaarheid beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk. Het advies kan gaan over specifieke werkplekaanpassingen of -voorzieningen, de inhoud van het werk, de wijze van opbouw of over de inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter die er van werkgever en werknemer verwacht worden om een sanctie van het UWV te voorkomen. Het is mogelijk om dit advies uit te breiden met een werkplekonderzoek indien dit nodig is om de vraagstelling te beantwoorden.

Ja, dat klopt. Er zijn echter grote verschillen in de opzet en de uitkomsten:

 • In plaats van wachttijden is er binnen vier weken een bezoek bij een medisch specialist geweest inclusief een volledig belastbaarheid- en re-integratieadvies.
 • Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
 • In de rapportage wordt de vertaalslag naar arbeid gemaakt.
 • De inhoud en tijdsduur van het consult.
 • De specialisten richten zich op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvraag.
 • Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt doorgaans binnen vijf werkdagen uitgevoerd.

ICARA wordt voornamelijk ingezet als second opinion. Een al eerder gemaakte MRI/röntgenfoto en ander relevante documentatie dient door de cliënt zelf verzameld en meegenomen te worden naar het consult.

In sommige gevallen acht de medisch specialist het noodzakelijk om alsnog extra aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Normaliter wordt dit dezelfde dag of uiterlijk binnen vijf werkdagen uitgevoerd.

Binnen vier tot zes weken heeft u een onafhankelijk belastbaarheids- en re-integratieadvies, opgesteld door (medische) specialisten inclusief een arbeidsdeskundige visie.

U kunt altijd contact met ons opnemen via de mail of telefoon als er nog vragen of onduidelijkheden zijn.

Nee, ICARA zorgt niet voor wachtlijstbemiddeling. Als u echter behoefte heeft aan een second opinion en de kosten worden door uw werkgever gedragen dan kunt u zich laten aanmelden en wordt u direct opgeroepen voor de second opinion.

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Het UWV zet zelf ook expertises in bij ICARA en is dus bekend met onze werkwijze en rapportages. Door een medische expertise van ICARA vroegtijdig in te zetten wordt de kans op een sanctie minimaal omdat de re-integratie is gebaseerd op medisch objectiveerbare informatie.

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zijn aangemeld met nummer m1559327. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze de cliënt toestemming geeft voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld.

De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres (veelal de bedrijfsarts) en de cliënt. De werkgever krijgt ook het belastbaarheids- en re-integratieadvies maar dan zonder de medische onderbouwing.

 1. Wij geven antwoord op uw vraagstelling.
 2. Bij aanvullende vragen is er een korte lijn naar de specialist.
 3. U hoeft geen factuurinformatie te verstrekken, wij regelen dat.
 4. Wij verzorgen de machtiging en vragen indien nodig medische gegevens op. Dit scheelt u tijd.
 5. U kunt vertrouwen op de kwaliteit van onze rapportages.
 6. De aanmelding van een cliënt is makkelijk en snel gebeurd.
 7. Online inzicht in de voortgang.
 8. Als u vooraf wilt overleggen of het zinvol is om een bepaalde casus aan te melden, nemen we alle tijd om u goed te adviseren.
 9. Is er extra aanvullend onderzoek nodig? Wij regelen het direct voor u.
 10. ICARA zorgt met nieuwsbrieven en ook met onze geaccrediteerde nascholing experiences voor verdere kennisopbouw van bedrijfsartsen en casemanagers.

Onze arbeidsconsulten zijn wezenlijk anders van aard dan een reguliere consulten:

 1. Tijdens onze consulten wordt er meer tijd genomen
 2. De specialisten richten zich tijdens het consult op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvragen
 3. Wij vragen alle beschikbare onderzoeksgegevens voor u op (MRI/röntgen etcetera)
 4. Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt binnen vijf dagen uitgevoerd
 5. Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.

Door het inzetten van een ICARA-expertise wordt snel duidelijk wat de diagnose is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Ook wordt de huidige belastbaarheid in kaart gebracht en kan eerder begonnen worden met de re-integratie. Omdat wij alleen met topspecialisten werken is het voor een cliënt niet zinvol om na afronding elders een andere specialist te benaderen. De bedrijfsarts kan gerichter verder met de verzuimbegeleiding en dat bespoedigt de re-integratie.

Drie belangrijke zaken om te onthouden:

 1. U dient toestemming te geven voor het mogen opvragen, inzien en doorsturen van uw medische gegevens conform de wet op de privacy. Dit kunt u het beste direct na de telefonische intake doen.
 2. Indien nodig, vraagt ICARA de bestaande relevante diagnostiek (bijvoorbeeld MRI/röntgen) op bij uw huisarts of andere medische specialisten.
 3. U ontvangt de concept-rapportage zodra deze gereed is. U heeft dan maximaal twee dagen de tijd om gebruik te maken van uw controlerecht.

Vanwege onze korte doorlooptijden zijn er maar beperkte mogelijkheden om het door ons aangegeven opnieuw te plannen. Dit kan alleen bij uitzonderlijke omstandigheden. Indien u verhinderd bent voor het consult laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit uiterlijk 48 uur van tevoren zodat er geen kosten aan verbonden worden. Deze kosten kunnen door de werkgever op u verhaald worden.

U kunt bij ICARA terecht voor een breed spectrum aan medisch advies, arbeidsdeskundig advies en diverse medische onderzoeken. ICARA wordt veelal ingezet voor het verzorgen van:

 • Medische expertise, ook multi-disciplinair
 • Psychiatrische expertise
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Belastbaarheidsonderzoek
 • Arbeidsdeskundige expertise
 • Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/ WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van ICARA

Duurzame inzetbaarheid is een van ICARA’s speerpunten. Met ICARA’s landelijk netwerk van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een betrouwbaar re-integratie advies gericht op de duurzame inzetbaarheid.

De werkgever ontvangt het belastbaarheids- en re-integratieadvies zonder de medische onderbouwing.

Voorbeeld 1 Een werknemer heeft zich ziekgemeld met fysieke klachten. Er is daarnaast ook sprake van disfunctioneren en een belastende thuissituatie. Om langdurig verzuim te voorkomen is het van belang om in een vroeg stadium alle factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het verzuim. Op deze manier kan de juiste interventie ingezet worden en tevens vastgesteld worden of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet.

Voorbeeld 2 Een werknemer heeft chronische fysieke klachten waar hij regelmatig voor verzuimt. Daarnaast is er sprake van overgewicht wat de belastbaarheid van de medewerker negatief beïnvloedt. Het is onduidelijk of werknemer het eigen werk zonder frequente uitval in de toekomst kan volhouden en of werknemer gemotiveerd is om zelf zijn gezondheid te beïnvloeden.

Voorbeeld 3 Een medewerker heeft langdurige whiplashklachten maar is vooralsnog alleen door de huisarts behandeld. De medewerker heeft wel op eigen initiatief een therapie gevolgd maar zonder het gewenste effect. Er is sprake van stagnerend herstel maar ook onduidelijk wat de feitelijke belastbaarheid is.

Op al onze locaties zijn goede parkeervoorzieningen aanwezig. Ook kunt u met het openbaar vervoer komen. Zorgt u ervoor dat u ruim op tijd bent.

In de regel duurt het bezoek bij een medisch specialist dertig minuten. De specialist neemt voorafgaand aan het consult uw dossier door en zal na het consult zijn bevindingen inclusief de beoordeling van het beeldvormend materiaal aan ons rapporteren. In sommige gevallen heeft u nog een telefonische vervolgafspraak met de specialist.

Een consult met een psychiater duurt gemiddeld 2 uur.

Gelet op onze korte doorlooptijden kunnen we helaas niet op elk gewenst tijdstip een consult inplannen. De aangegeven datum en tijden zijn dan ook leidend. Bij hoge uitzondering kunnen we proberen om een alternatief te vinden.

Indien u onverwachts verhinderd bent laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Graag uiterlijk 48 uur van te voren zodat er geen kosten aan verbonden worden. Deze kosten kunnen dan namelijk door de werkgever op u verhaald worden.

Jazeker. ICARA zorgt voor de medische expertise en niet voor een eventuele vervolgbehandeling. U bent vrij te kiezen wie deze vervolgbehandeling gaat uitvoeren.

In meer dan 95 procent van de aanmeldingen zijn cliënten verheugd dat ze snel terecht kunnen bij een medisch specialist. Men is toe aan een duidelijk antwoord en verwacht dit ook snel te krijgen. Sommigen dienen echter gewezen te worden op de re-integratieverplichting in kader van de Wet Verbetering Poortwachter, waar zowel werkgever als werknemer zich aan dient te houden.

ICARA heeft landelijke dekking van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Onze locaties bevinden zich onder andere in Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Breda, Den Bosch, Amsterdam, Alkmaar, Amersfoort, Den Haag en Deventer.