Skip to main content
   
ICARA-banner02400pxv01a
ICARA-banner03400pxv01a
ICARA-banner04400pxv01a
ICARA-banner05400pxv01a
ICARA-banner06400pxv01a
ICARA-banner07400pxv01a

Cliënt aanmelden

Indien u een client wilt aanmelden, kan dit via onderstaande keuzes:

(U ontvangt binnen 2 dagen na aanmelding altijd een offerte, na akkoord op deze offerte start het traject)

 

 

 

Antwoorden op vragen van cliënten

Als er een behandeling wordt geadviseerd, valt dit dan ook binnen de medische expertise van ICARA?

Nee, ICARA geeft concreet advies en daarmee richting aan de oplossing. De adviezen zijn dermate concreet dat behandelaren het vervolgtraject direct kunnen oppakken. Op deze wijze zijn we in staat om onafhankelijk advies te geven. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.

Kan ik na de behandeling door ICARA alsnog de belastbaarheid laten vaststellen?

Indien er nog geen structurele beperkingen vastgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er nog behandelingen lopen, kan er toch een tijdelijk belastbaarheidsadvies gegeven worden waar de verwijzer verder mee kan. Het kan ook zijn dat een behandeling de belastbaarheid wel verbetert maar dat er in het werk belastende aspecten zijn die vermeden moeten worden om uitval in de toekomst te voorkomen. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.

Ben ik verzekerd voor de medische expertise van ICARA?

ICARA stuurt de rekeningen naar de werkgever, niet de werknemer. U heeft dus als werknemer geen kosten, tenzij u daarover met uw werkgever andere afspraken maakt.

Bij een expertise wordt ook een arbeidsdeskundige visie gegeven. Wat houdt dit in?

Met de vastgestelde belastbaarheid beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk. Het advies kan gaan over specifieke werkplekaanpassingen of -voorzieningen, de inhoud van het werk, de wijze van opbouw of over de inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter die er van werkgever en werknemer verwacht worden om een sanctie van het UWV te voorkomen. Het is mogelijk om dit advies uit te breiden met een werkplekonderzoek indien dit nodig is om de vraagstelling te beantwoorden.

Een second opinion kan toch ook via de huisarts geregeld worden?

Ja, dat klopt. Er zijn echter grote verschillen in de opzet en de uitkomsten:

 • In plaats van wachttijden is er binnen vier weken een bezoek bij een medisch specialist geweest inclusief een volledig belastbaarheid- en re-integratieadvies.
 • Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
 • In de rapportage wordt de vertaalslag naar arbeid gemaakt.
 • De inhoud en tijdsduur van het consult.
 • De specialisten richten zich op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvraag.
 • Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt doorgaans binnen vijf werkdagen uitgevoerd.
Hoe is eventueel benodigd aanvullend onderzoek geregeld?

ICARA wordt voornamelijk ingezet als second opinion. Een al eerder gemaakte MRI/röntgenfoto en ander relevante documentatie dient door de cliënt zelf verzameld en meegenomen te worden naar het consult.

In sommige gevallen acht de medisch specialist het noodzakelijk om alsnog extra aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Normaliter wordt dit dezelfde dag of uiterlijk binnen vijf werkdagen uitgevoerd.

Hoelang duurt het voordat de rapportage gereed is?

Binnen vier tot zes weken heeft u een onafhankelijk belastbaarheids- en re-integratieadvies, opgesteld door (medische) specialisten inclusief een arbeidsdeskundige visie.

Ik heb vragen over de eindrapportage

U kunt altijd contact met ons opnemen via de mail of telefoon als er nog vragen of onduidelijkheden zijn.

Ik sta op een wachtlijst voor een operatie. Kan ik door ICARA eerder geholpen worden?

Nee, ICARA zorgt niet voor wachtlijstbemiddeling. Als u echter behoefte heeft aan een second opinion en de kosten worden door uw werkgever gedragen dan kunt u zich laten aanmelden en wordt u direct opgeroepen voor de second opinion.

Is het ICARA rapport UWV proof?

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Het UWV zet zelf ook expertises in bij ICARA en is dus bekend met onze werkwijze en rapportages. Door een medische expertise van ICARA vroegtijdig in te zetten wordt de kans op een sanctie minimaal omdat de re-integratie is gebaseerd op medisch objectiveerbare informatie.

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de client?

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zijn aangemeld met nummer m1559327. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze de cliënt toestemming geeft voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld.

De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres (veelal de bedrijfsarts) en de cliënt. De werkgever krijgt ook het belastbaarheids- en re-integratieadvies maar dan zonder de medische onderbouwing.

10 redenen om voor ICARA te kiezen
 1. Wij geven antwoord op uw vraagstelling.
 2. Bij aanvullende vragen is er een korte lijn naar de specialist.
 3. U hoeft geen factuurinformatie te verstrekken, wij regelen dat.
 4. Wij verzorgen de machtiging en vragen indien nodig medische gegevens op. Dit scheelt u tijd.
 5. U kunt vertrouwen op de kwaliteit van onze rapportages.
 6. De aanmelding van een cliënt is makkelijk en snel gebeurd.
 7. Online inzicht in de voortgang.
 8. Als u vooraf wilt overleggen of het zinvol is om een bepaalde casus aan te melden, nemen we alle tijd om u goed te adviseren.
 9. Is er extra aanvullend onderzoek nodig? Wij regelen het direct voor u.
 10. ICARA zorgt met nieuwsbrieven en ook met onze geaccrediteerde nascholing experiences voor verdere kennisopbouw van bedrijfsartsen en casemanagers.
Wat is het verschil met reguliere consulten?

Onze arbeidsconsulten zijn wezenlijk anders van aard dan een reguliere consulten:

 1. Tijdens onze consulten wordt er meer tijd genomen
 2. De specialisten richten zich tijdens het consult op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvragen
 3. Wij vragen alle beschikbare onderzoeksgegevens voor u op (MRI/röntgen etcetera)
 4. Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt binnen vijf dagen uitgevoerd
 5. Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
Verkort een ICARA-expertise de verzuimduur?

Door het inzetten van een ICARA-expertise wordt snel duidelijk wat de diagnose is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Ook wordt de huidige belastbaarheid in kaart gebracht en kan eerder begonnen worden met de re-integratie. Omdat wij alleen met topspecialisten werken is het voor een cliënt niet zinvol om na afronding elders een andere specialist te benaderen. De bedrijfsarts kan gerichter verder met de verzuimbegeleiding en dat bespoedigt de re-integratie.

Wat moet ik als client niet vergeten?

Drie belangrijke zaken om te onthouden:

 1. U dient toestemming te geven voor het mogen opvragen, inzien en doorsturen van uw medische gegevens conform de wet op de privacy. Dit kunt u het beste direct na de telefonische intake doen.
 2. Indien nodig, vraagt ICARA de bestaande relevante diagnostiek (bijvoorbeeld MRI/röntgen) op bij uw huisarts of andere medische specialisten.
 3. U ontvangt de concept-rapportage zodra deze gereed is. U heeft dan maximaal twee dagen de tijd om gebruik te maken van uw controlerecht.
Wat te doen als ik verhinderd ben op de datum of het tijdstip van het consult?

Vanwege onze korte doorlooptijden zijn er maar beperkte mogelijkheden om het door ons aangegeven opnieuw te plannen. Dit kan alleen bij uitzonderlijke omstandigheden. Indien u verhinderd bent voor het consult laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit uiterlijk 48 uur van tevoren zodat er geen kosten aan verbonden worden. Deze kosten kunnen door de werkgever op u verhaald worden.

Voor welke expertises of adviezen kan ik bij ICARA terecht?

U kunt bij ICARA terecht voor een breed spectrum aan medisch advies, arbeidsdeskundig advies en diverse medische onderzoeken. ICARA wordt veelal ingezet voor het verzorgen van:

 • Medische expertise, ook multi-disciplinair
 • Psychiatrische expertise
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Belastbaarheidsonderzoek
 • Arbeidsdeskundige expertise
 • Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/ WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van ICARA

Duurzame inzetbaarheid is een van ICARA’s speerpunten. Met ICARA’s landelijk netwerk van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een betrouwbaar re-integratie advies gericht op de duurzame inzetbaarheid.

Welke informatie ontvangt de werkgever?

De werkgever ontvangt het belastbaarheids- en re-integratieadvies zonder de medische onderbouwing.

Voorbeelden van aangevraagde medische expertises

Voorbeeld 1 Een werknemer heeft zich ziekgemeld met fysieke klachten. Er is daarnaast ook sprake van disfunctioneren en een belastende thuissituatie. Om langdurig verzuim te voorkomen is het van belang om in een vroeg stadium alle factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het verzuim. Op deze manier kan de juiste interventie ingezet worden en tevens vastgesteld worden of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet.

Voorbeeld 2 Een werknemer heeft chronische fysieke klachten waar hij regelmatig voor verzuimt. Daarnaast is er sprake van overgewicht wat de belastbaarheid van de medewerker negatief beïnvloedt. Het is onduidelijk of werknemer het eigen werk zonder frequente uitval in de toekomst kan volhouden en of werknemer gemotiveerd is om zelf zijn gezondheid te beïnvloeden.

Voorbeeld 3 Een medewerker heeft langdurige whiplashklachten maar is vooralsnog alleen door de huisarts behandeld. De medewerker heeft wel op eigen initiatief een therapie gevolgd maar zonder het gewenste effect. Er is sprake van stagnerend herstel maar ook onduidelijk wat de feitelijke belastbaarheid is.

Hoe is het met parkeren of Openbaar Vervoer geregeld?

Op al onze locaties zijn goede parkeervoorzieningen aanwezig. Ook kunt u met het openbaar vervoer komen. Zorgt u ervoor dat u ruim op tijd bent.

Hoe lang duurt een arbeidsconsult bij een medisch specialist?

In de regel duurt het bezoek bij een medisch specialist dertig minuten. De specialist neemt voorafgaand aan het consult uw dossier door en zal na het consult zijn bevindingen inclusief de beoordeling van het beeldvormend materiaal aan ons rapporteren. In sommige gevallen heeft u nog een telefonische vervolgafspraak met de specialist.

Een consult met een psychiater duurt gemiddeld 2 uur.

Ik wil het consult op een ander tijdstip

Gelet op onze korte doorlooptijden kunnen we helaas niet op elk gewenst tijdstip een consult inplannen. De aangegeven datum en tijden zijn dan ook leidend. Bij hoge uitzondering kunnen we proberen om een alternatief te vinden.

Indien u onverwachts verhinderd bent laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Graag uiterlijk 48 uur van te voren zodat er geen kosten aan verbonden worden. Deze kosten kunnen dan namelijk door de werkgever op u verhaald worden.

Kan een behandeling ook in mijn eigen ziekenhuis plaatsvinden?

Jazeker. ICARA zorgt voor de medische expertise en niet voor een eventuele vervolgbehandeling. U bent vrij te kiezen wie deze vervolgbehandeling gaat uitvoeren.

Mag een client c.q medewerker weigeren?

In meer dan 95 procent van de aanmeldingen zijn cliënten verheugd dat ze snel terecht kunnen bij een medisch specialist. Men is toe aan een duidelijk antwoord en verwacht dit ook snel te krijgen. Sommigen dienen echter gewezen te worden op de re-integratieverplichting in kader van de Wet Verbetering Poortwachter, waar zowel werkgever als werknemer zich aan dient te houden.

Op welke locaties vinden de medische expertises plaats?

ICARA heeft landelijke dekking van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Onze locaties bevinden zich onder andere in Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Breda, Den Bosch, Amsterdam, Alkmaar, Amersfoort, Den Haag en Deventer.